خبرنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خبرنامه شماره 1  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد

برای دانلود فایل روی عکس کلیک کنید
خبرنامه شماره 2  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد

 برای دانلود فایل روی عکس کلیک کنیدخبرنامه شماره 3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد

برای دانلود فایل روی عکس کلیک کنید