گاهنامه آبگینه

گاهنامه آبگینه، گاهنامه ای خبری، فرهنگی و اجتماعی است که روابط عمومی دانشگاه مراغه با اخذ مجوز انتشار آن در مهر ماه 1397 قصد دارد با هدف اطلاع رسانی، ارتباط مستمر با فرهیختگان و ارایه مطالب مفید بصورت الکترونیکی و مکتوب و در بازه زمانی فصلی منتشر نماید.مدیر مسئولی این گاهنامه را دکتر فاطمه پور ابراهیم و سردبیری آن را امیر دانش مراغی بر عهده دارد.این گاهنامه تلاش مینماید با اتکا بر داشته های خود بویژه همکاران هر شماره با انتخاب هیات تحریریه ای متخصص گاهنامه ای وزین و در خور شان دانشگاهیان ارایه نماید.امید که مقبول نظر صاحبنظران واقع گردد.
بی شک موفقیت این گاهنامه که می تواند پتانسیل ها واستعدادهای بالایی را برای دانشگاه مراغه شکوفا نموده و موجب تعالی اهداف گردد، بستگی به همیاری و همکاری اساتید فهیم، کارکنان کوشا و دانشجویان عزیز دارد.
دستان شما را به گرمی می فشاریم...
  همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس    که دراز است ره مقصد و من نو سفرم


ضمیمه گاهنامه آبگینه/ ویژه نامه هفته پژوهش/ آذر ماه 1397

گاهنامه آبگینه/شماره صفر و یک/ بهمن ماه 1397

گاهنامه آبگینه/شماره دو/ مرداد ماه 1398