تاریخ : يکشنبه 25 آذر 1397
کد 25

با مروری برتاریخ چند هزارساله تمدن بشری درمی یابیم که اطلاعات و اطلاع رسانی یکی از عوامل تکوین وتکامل تمدن هابوده است.

یادداشتی از دکتر فاطمه پور ابراهیم، مدیر روابط عمومی دانشگاه مراغه به مناسبت هفته پژوهش
ن والقلم ومایسطرون...
به مناسبت قرارگرفتن درهفته پژوهش و فن آوری که امسال با شعار پژوهش تقاضا محور، تجاری سازی و فن آوری مزین گردیده است ازطرف روابط عمومی دانشگاه فرصت را غنیمت می شماریم تا به همه همکاران محترم، بویژه پژوهشگران جوان واندیشمندان سرآمد دانشگاه تبریک گفته وامیدواریم باهمدلی ، انسجام حقیقی و با بهره گیری ازفضای آرام و روبه رشد دانشگاه و دست آوردهای پژوهشی وکارآفرین اساتید نخبه دانشگاه  بتوانیم در فرآیندتوسعه ی روزافزون قرارگرفته وبه ترازهای بین المللی نزدیک تر شویم.
ازآنجاکه تولید وتوسعه ی علم و دستیابی به فناوری برای ارتقا جایگاه علمی دانشگاه وتبدیل دانشگاهمان به دانشگاه نسل سوم ، مرهون مطالعه و پژوهش نخبگان ومحققان می باشد، روابط عمومی دانشگاه برآن بوده تا ضمن  اشاره به فعالیت های متعدد پژوهشی وتولیدات علمی و افتخارات کسب شده درسطح ملی و بین المللی   با تهیه ی ویژه نامه  هفته پژوهش (ضمیمه گاهنامه آبگینه) ارتقا شأن و جایگاه پژوهش وفعالین این عرصه با اطلاع رسانی دقیق، و سایراقدامات تبلیغاتی  درسطح دانشگاهی، شهری وکشوری گامی هرچندکوچک درتوسعه ی رتبه وجایگاه دانشگاه مراغه ودرنهایت آبادانی کشورمقدس اسلامی مان ایفا نماییم.
با مروری برتاریخ چند هزارساله تمدن بشری درمی یابیم که اطلاعات و اطلاع رسانی یکی از عوامل تکوین وتکامل تمدن هابوده است دانشگاهی که به موقع وسریع اطلاعات مورد نیازخود راتهیه کند وازنتایج آن بدرستی بهره بگیرد وهمکاری دوسویه بین بخشهای مختلف و دیگر سازمان ها  داشته باشد مطمئناً موفق ترخواهدبود.